๑. ชื่อโครงการ ชุดปฏิบัติการวงจรอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร จำนวน ๒ ชุด
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๖o,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๘ ส.ค. ๒๕๖o เป็นเงิน ๕o๖,๙๖๖.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ แอคเซียม168 จำกัด
    ๔.๒ ซิมตั้น จำกัด
    ๔.๓ เคเอสเซาท์เทิร์น จำกัด
    ๔.๔ แมริโกลด์เทคโนโลยีส์ จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ ผศ.ดร.อจลวิชญ์  ฉันทวีโรจน์
    ๕.๒ ผศ.ดร.ธัญวัฒน์  ลิมปิติ
    ๕.๓ นายเฉลิม  เต๊ะสนู
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด