๑. ชื่อโครงการ เครื่องวิเคราะห์ผลึกเดี่ยวด้วยรังสีเอ็กซ์ จำนวน ๑ เครื่อง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๑,๖๔๒,๙oo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๕ ต.ค. ๓๑o๓ เป็นเงิน ๑๑,๖๔o,ooo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ Bruker BioSpin AG
    ๔.๒ Crest Nanosolution (Thailand) Ltd.
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ ผศ.ดร.พิมผกา  ฮาร์ดิง
    ๕.๒ ผศ.ดร.อัปสร  บุญยัง
    ๕.๓ ผศ.ดร.หมุดตอเล็บ  หนิสอ
    ๕.๔ นางกาญจุรีย์  ว่องไวรัตนกุล
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด