๑. ชื่อโครงการ ชุดปฏิบัติการเข้าหัวตัดต่อสายเส้นใยแก้วนำแสง จำนวน ๑ รายการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙oo,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๘ ส.ค. ๒๕๖o เป็นเงิน ๙oo,ooo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ แมริโกลน์เทคโนโลยี จำกัด
    ๔.๒ เคเอสเซาท์เทิร์น จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ ผศ.ดร.อจลวิชญ์  ฉันทวีโรจน์
    ๕.๒ ผศ.ดร.ธัญวัฒน์  ลิมปิติ
    ๕.๓ นายธีระ  พรหมมาศ
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด