๑. ชื่อโครงการ ติดตั้งประตูเหล็กสแตนเลสในอาคารพลศึกษา จำนวน ๑๖ ชุด
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนกิจการนักศึกษา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๘๘,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๗ ส.ค. ๒๕๖o เป็นเงิน ๒๘๘,ooo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ ส่วนอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นายพิพัฒน์  ปุเต๊ะ
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด