๑. ชื่อโครงการ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิด 3 ยก ขนาดไม่ต่ำกว่า 50 กิโลวัตต์ พร้อมอุปกรณ์เคลื่อนย้าย จำนวน ๑ เครื่อง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖oo,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) o๙ ต.ค. ๒๕๖o เป็นเงิน ๖oo,ooo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ บริษัท เอ็ม.พี. มัลติ โปรดักส์ จ ำกัด
    ๔.๒ บริษัท ไนน์เพจเจส อินโนเวชั่น จ ำกัด
    ๔.๓ ช็อคโคแลท โมชั่น พิคเจอร์ส จ ากัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ รศ.ดร.พูลพงษ์  บุญพราหมณ์
    ๕.๒ นายทรงวุธ  สองพิมพ์
    ๕.๓ นายอาทิตย์  รักษ์วงศ์
    ๕.๔ นายปฏิวัติ  เกตุเลิศประเสริฐ
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด