๑. ชื่อโครงการ เครื่องชั่งไฟฟ้าชนิด6ตำแหน่ง จำนวน ๑ เครื่อง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๓๕o,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๘ ส.ค. ๒๕๖o เป็นเงิน ๑,๓๕o,ooo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
    ๓.๑ ๓.ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติ ๑ ตู่้ ๕o,oooบาท
    ๓.๒ ๔.โต๊ะวางเครื่องชั่ง ๑ ตัว ๔o,oooบาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จำกัด
    ๔.๒ หจก.จรัสชัยแมชชีนเนอรี่
    ๔.๓ K.S.P OCTATECH CO.,LTD.
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ อาจารย์ทัศณุ  เรืองสุวรรณ์
    ๕.๒ อาจารย์มัตติกา  ยงประเดิม
    ๕.๓ นายศิวกร  ดีชู
    ๕.๔ นางสาวอัจฉราวดี  ชูยิ้มพานิช
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด