๑. ชื่อโครงการ จ้างซ่อมเครื่องสกัดแยกสารในภาวะวิกฤตแบบยิ่งยวด จำนวน ๑ งาน
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๗๖,๕๕o.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๑ ส.ค. ๒๕๖o เป็นเงิน ๑๗๖,๕๕o.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ บริษัท แสงวิทย์ 2000 จำกัด (เฉพาะแหล่งที่มา บริษัทผุ้ขาย)
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นายสุเทพ  เหนือคลอง
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด