๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงมุ้งลวดหอพักล้กษณานิเวศ 7 จำนวน ๑oo ห้อง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนกิจการนักศึกษา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๙๕,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒o ต.ค. ๒๕๖o เป็นเงิน ๑๙๕,ooo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ นายสัญญวุธ พานชัย
    ๔.๒ นายวิชัย ขุมทอง
    ๔.๓ นายจิรสิน เกิดทอง
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นายปิยวัชน์  คงอินทร์
    ๕.๒ นางสาวสุมาลี  สุโขพล
    ๕.๓ นายโอม  สุขปลอด
    ๕.๔ นางสาวนิตยา  แก่นบุญ
    ๕.๕ นายเริงชัย  สักดารักษ์
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด