๑. ชื่อโครงการ รถอีแต๋น 4 ล้อ บรรทุกน้ำ ความจุ 3,000 ลิตร จำนวน ๑ คัน
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๖o,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๕ ส.ค. ๒๕๖o เป็นเงิน ๓๖o,ooo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ ร้านหลีฮงพาณิชย์
    ๔.๒ ร้านสยามนานาภัณฑ์
    ๔.๓ ร้านไทยการยนต์
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ ผศ.ดร.ผดุงศักดิ์  สุขสอาด
    ๕.๒ นางโสภิดา  พัฒน์ทอง
    ๕.๓ นางสาวสาธิตา  รัตโน
    ๕.๔ นายประพาส  ศรีวิลัย
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด