๑. ชื่อโครงการ จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ งาน
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๔๔,๒๘๗.๕๔ บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๑ ส.ค. ๒๕๖o เป็นเงิน ๔๔๔,๒๘๗.๕๔ บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ บริษัท Carl Zeiss co.,Ltd (เฉพาะแหล่งที่มาบริษัทผู้ขาย)
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นายปราถนา  ศรีทับ
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด