๑. ชื่อโครงการ งานกั้นผนังห้องด้วย partition ห้อง 113 และห้อง 124 จำนวน ๑ โครงการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนอาคารสถานที่
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๕๖,๔๓๔.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๕ ก.ย. ๒๕๖o เป็นเงิน ๑๕๖,๔๓๔.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ วัสดุ- ค่าแรง เทียบเคียงจากบัญชีค่าแรงของกรมบัญชีกลาง ถ้าไม่มีใช้ราคาสืบจากร้านค้าในท้องถิ่น
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นายประพาส  ศรีวิลัย
    ๕.๒ นายสกล  อนันตเสรี
    ๕.๓ นายวาทิต  จุลนวล
    ๕.๔ นางสาวใบบุญ  ทองชูดำ
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด