๑. ชื่อโครงการ ระบบตัดต่อภาพยนตร์ จำนวน ๔ ระบบ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๔๕o,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๘ ต.ค. ๒๕๖o เป็นเงิน ๑,๔๔๗,๖oo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มอเกทเซ็นเตอร์
    ๔.๒ บริษัทสงวนพาณิชย์ เอวีจำกัด
    ๔.๓ ร้านแอดคอม
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ รศ.ดร.พูลพงษ์  บุญพราหมณ์
    ๕.๒ นายปฏิวัติ  เกตุเลิศประเสริฐ
    ๕.๓ นายณัฐชา  ศิลากุล
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด