๑. ชื่อโครงการ เครื่องตรวจมวลกระดูกชนิดเคลื่อนที่ จำนวน ๒ เครื่อง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙oo,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๓o ต.ค. ๒๕๖o เป็นเงิน ๙oo,ooo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
    ๓.๑ เครื่องพิมพ์เอกสารชนิดLaser ๑ เครื่อง ๑๕,oooบาท
    ๓.๒ เครื่องสำรองไฟฟ้า ๒ เครื่อง ๓o,oooบาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ บีเจซีเฮลท์แคร์ จำกัด
    ๔.๒ สยามแฟคตอรี่ จำกัด
    ๔.๓ บีเอ็มซีเซลล์แอนด์ซัพพลาย จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ ผศ.ดร.รพีพร  ขวัญเชื้อ
    ๕.๒ นางดารารัตน์  ห่อเพชร
    ๕.๓ นางสุวิญญา  ปลื้มถนอม
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด