๑. ชื่อโครงการ งานจัดซื้อรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง จำนวน 5 คัน และรถจักรยานยนต์ จำนวน 3 คัน ส่วนอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๑ โครงการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนอาคารสถานที่
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๑,๕oo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๒ ก.ย. ๒๕๖o เป็นเงิน ๔๙๑,๕oo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ หจก.ว.นครนานากิจ
    ๔.๒ บริษัท ธวัชมอเตอร์
    ๔.๓ นางจรรยาพรรณ เพชรชำลิ
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นายประพาส  ศรีวิลัย
    ๕.๒ ว่าที่ พ.ต.ณรงค์  มุขวัฒน์
    ๕.๓ นายพิพัฒน์  ปุเต๊ะ
    ๕.๔ นายชัยมนัตถ์  คงทน
    ๕.๕ ว่าที่ ร.ท.บุณยสิทธิ์  ไตรสุวรรณ
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด