๑. ชื่อโครงการ งานจ้างกวาดป่าและกำจัดเศษวัชพืช บริเวณอาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จำนวน ๕๗ ไร่
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนอาคารสถานที่
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๘๕,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๑ ก.ย. ๒๕๖o เป็นเงิน ๒๘๕,ooo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ สืบจากผู้รับจ้างในท้องถิ่น
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นายประพาส  ศรีวิลัย
    ๕.๒ นายสกล  อนันตเสรี
    ๕.๓ นายไพโรจน์  เต็มเปี่ยม
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด