๑. ชื่อโครงการ ชุดสไลด์ถาวรเนื้อเยื่อพื้นฐาน จำนวน ๒๔ ชุด
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๒๔,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) o๓ พ.ย. ๒๕๖o เป็นเงิน ๖๒๔,ooo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ หน่วยพยาธิกายวิภาค ภาควิชาพยาธิวิทยาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา  ทองบัวแก้ว
    ๕.๒ นางสาวหทัยรัตน์  หงษ์พฤกษ์
    ๕.๓ อาจารย์ศุจิรัตน์  บุญรัศมี
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด