๑. ชื่อโครงการ ขออนุมัติจ่ายค่าเช่ารถบัสรับ-ส่งพนักงาน จำนวน ๑ 108,140.04
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนบริการกลาง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑o๘,๑๔o.o๔ บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๕ ส.ค. ๒๕๖o เป็นเงิน ๑o๘,๑๔o.o๔ บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ บริษัท พี.เจ แอนด์ เอส กรุ๊ป จำกัด 114 หมู่ที่ 12 ต.ร่อนพิบูล อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นายอุทัย  แกล้วกล้า
    ๕.๒ นายโฆสิต  แก้วควรชุม
    ๕.๓ นายสมพร  ยิ้มปาน
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด