๑. ชื่อโครงการ ระบบแสดงผลแบบวิดีโอ จำนวน ๑ ชุด
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๓๙,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๕ ก.ย. ๒๕๖o เป็นเงิน ๑๓๙,ooo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ บริษัท ที.อาร์.เอส.โซลูชั่น จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ ดร.เปรมฤดี  นุ่นสังข์
    ๕.๒ นายมานิต  จิตต์ประไพย
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด