๑. ชื่อโครงการ ระบบสแกนลายนิ้วมือสำหรับผ่านเข้าประตูอาคารที่พักบุคลากร จำนวน ๔ ชุด
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๒๒,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๕ ก.ย. ๒๕๖o เป็นเงิน ๙๔,๑๖o.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ บริษัท อีลิท ซอฟท์เทค จำกัด
    ๔.๒ บริษัท ยูเนี่ยน เทค ซิสเท็ม จำกัด
    ๔.๓ บริษัท แฟนแทสติกซอฟท์ จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นางสาวประไพศรี  เหล่าทองมีสกุล
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด