๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อไม้ดัด จำนวน ๑ โครงการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒o๘,๕oo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๓๑ ส.ค. ๒๕๖o เป็นเงิน ๒o๘,๔๔๕.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ ร้านสวนเฟื่องฟ้า รักนิรันดร์
    ๔.๒ ร้านหญิงพัช พันธุ์ไม้
    ๔.๓ ร้านสุเทพ พันธุ์ไม้
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นายประพาส  ศรีวิลัย
    ๕.๒ นางโสภิดา  พัฒน์ทอง
    ๕.๓ นายไพรวัลย์  รูปโอ
    ๕.๔ นางสาวสาธิตา  รัตโน
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด