๑. ชื่อโครงการ ชุดเครื่องมือผ่าตัดเข่า จำนวน ๑ ชุด
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๘๔o,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๑ ก.ย. ๒๕๖o เป็นเงิน ๑,๘๔o,ooo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ บีเซอกิน จำกัด
    ๔.๒ พีเอ็นทีกร๊ปแอนด์เซอร์วิศ(ประเทศไทย) จำกัด
    ๔.๓ ออร์โะโปร จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ ผศ.น.สพ.ดร.พีรศักดิ์  สุทธิโยธิน
    ๕.๒ นางอุบล  ทองกุล
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด