๑. ชื่อโครงการ ตู้ปลอดเชื้อ (Biosafety Cabinets Class II) จำนวน ๑ ชุด
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๕o,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๑ ก.ย. ๒๕๖o เป็นเงิน ๑๕o,ooo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ บ.อินเตอร์เทรดเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
    ๔.๒ บ.เอสเอ็ม ไอ เรฟโวลูชั่น จำกัด
    ๔.๓ บ.เอ็มไพร์ไซแอนติฟิค จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ ผศ.น.สพ.ดร.พีรศักดิ์  สุทธิโยธิน
    ๕.๒ นางมาริสา  สมจิตร
    ๕.๓ นายธมยศ  ไกรนรา
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด