๑. ชื่อโครงการ โต๊ะผ่าตัดตรวจสัตว์ระบบไฮโดรลิกไฟฟ้า จำนวน ๒ ชุด
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๗o,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๕ ก.ย. ๒๕๖o เป็นเงิน ๑๗o,ooo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ เบสท์อีควิปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด
    ๔.๒ เอออร์ต้าเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ ผศ.น.สพ.ดร.พีรศักดิ์  สุทธิโยธิน
    ๕.๒ นายศิวกร  ดีชู
    ๕.๓ นางนิภาพร  แก่นเพชร
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด