๑. ชื่อโครงการ โต๊ะตัดชิ้นเนื้อ จำนวน ๑ เครื่อง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๖๒,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๑ ก.ย. ๒๕๖o เป็นเงิน ๖๖๒,ooo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ เอ็มไพร์ไซแอนติฟิค จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ ผศ.น.สพ.ดร.พีรศักดิ์  สุทธิโยธิน
    ๕.๒ อาจารย์ ดร.บุญส่ง  หวังสินทวีกุล
    ๕.๓ นางพัชราภา  ศรีเมือง
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด