๑. ชื่อโครงการ เครื่องมือบำบัดลู่วิ่งใต้น้ำ จำนวน ๑ ชุด
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๗o,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๑ ก.ย. ๒๕๖o เป็นเงิน ๘๗o,ooo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ บ.เมิร์จคอมพาเนี่ยน (ประเทศไทย) จำกัด
    ๔.๒ บ. เค.เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด
    ๔.๓ บ. ยู เลิฟ เพ็ท โปรดักส์ จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ ผศ.น.สพ.ดร.พีรศักดิ์  สุทธิโยธิน
    ๕.๒ นายศิวกร  ดีชู
    ๕.๓ นางคอลีเยาะ  สาแมง
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด