๑. ชื่อโครงการ เครื่องเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติ ระบบปิด (Vacuum tissue processor system) จำนวน ๑ เครื่อง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๕o,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) o๘ พ.ย. ๒๕๖o เป็นเงิน ๗๕o,ooo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ บ. เอ็มไพร์ ไซแอนติฟิค จำกัด
    ๔.๒ บ. เอส เอ็ม ไอ เรฟโวลูชั่น จำกัด
    ๔.๓ บ. อินเตอร์เทรด เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
    ๔.๔ บ. จริญเอสโซซิเอทส์ จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ ผศ.น.สพ.ดร.พีรศักดิ์  สุทธิโยธิน
    ๕.๒ นางสาวตวงพร  เผือกหอม
    ๕.๓ นายวัฒนา  ชฎากรณ์
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด