๑. ชื่อโครงการ ชุดกล้องสำหรับจุลศัลยกรรม จำนวน ๑ เครื่อง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕oo,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๒ ก.ย. ๒๕๖o เป็นเงิน ๕oo,ooo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ vet anymall
    ๔.๒ บ๊อบบี้ อินเตอร์เทรด ่จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ ผศ.น.สพ.ดร.พีรศักดิ์  สุทธิโยธิน
    ๕.๒ ว่าที่ ร.ต.(หญิง)รัตนา  จันทร์นาม
    ๕.๓ นายปราถนา  ศรีทับ
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด