๑. ชื่อโครงการ กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 3 กระบอกตา พร้อมชุดถ่ายภาพดิจิตอลและคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ ชุด
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๘๘o,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๑ ก.ย. ๒๕๖o เป็นเงิน ๑,๖๖o,ooo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ Hollywood International Group
    ๔.๒ Spacemed Co.,LTD
    ๔.๓ L.B. Science LTD., Part
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ ผศ.น.สพ.ดร.พีรศักดิ์  สุทธิโยธิน
    ๕.๒ นายประกฤต  หนูสอน
    ๕.๓ นายชุมพล  คงนคร
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด