๑. ชื่อโครงการ เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด จำนวน ๑o ชุด
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๘o,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๑ ก.ย. ๒๕๖o เป็นเงิน ๑๘o,ooo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ เอ็นพีอินเตอร์เทรด จำกัด
    ๔.๒ โนเวลฟาร์ม่าเทค จำกัด
    ๔.๓ หจก.เอ็นเมดิคอล
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ ผศ.น.สพ.ดร.พีรศักดิ์  สุทธิโยธิน
    ๕.๒ นางสุวิญญา  ปลื้มถนอม
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด