๑. ชื่อโครงการ เครื่องดมยาสบลพร้อมชุดตรวจสัญญาณชีพ จำนวน ๑ ชุด
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๔o,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๖ ก.ย. ๒๕๖o เป็นเงิน ๓๔o,ooo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ เอ็นพีอินเตอร์เทรด จำกัด
    ๔.๒ หจก.เอ็นเมดิคอล
    ๔.๓ โนเวลฟาร์ม่าเทค จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ ผศ.น.สพ.ดร.พีรศักดิ์  สุทธิโยธิน
    ๕.๒ นายวัฒนา  ชฎากรณ์
    ๕.๓ นายยุทธนันต์  ปานสงฆ์
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด