๑. ชื่อโครงการ ชุดตรวจร่างกายสัตว์ จำนวน ๑ ชุด
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๘๘,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๕ ก.ย. ๒๕๖o เป็นเงิน ๑๘๗,๙๙๕.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
    ๓.๑ ๒. ชุดเครื่องส่องตรวจหู ตา (Opthalmoscope and Otoscope set) ๓ ชุด ราคาชุดละ ๑๕,๒๖๔
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ บ. สยาม ฮอสปิตอล ซัพพลาย จำกัด
    ๔.๒ บ. วี.ไอ.พี.เค.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
    ๔.๓ บ.เบสท์ อีควิปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ ผศ.น.สพ.ดร.พีรศักดิ์  สุทธิโยธิน
    ๕.๒ อาจารย์ ดร.บุญส่ง  หวังสินทวีกุล
    ๕.๓ นางสาวธินาพร  สุทธิวิริยะ
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด