๑. ชื่อโครงการ กรงโมดูลา แบบคอนโดไซส์ใหญ่ จำนวน ๓ ชุด
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๑o,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) o๗ พ.ย. ๒๕๖o เป็นเงิน ๘๑o,ooo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ บ.เบส อีควิปเม้นท์ เซ็นเตอร์
    ๔.๒ บ.อาร์.ที เอส.ดี (ไทยแลนด์) จำกัด
    ๔.๓ บ.เอออร์ต้า เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ ผศ.น.สพ.ดร.พีรศักดิ์  สุทธิโยธิน
    ๕.๒ นางวาสนา  สงวนศิลป์
    ๕.๓ นายวัฒนา  ชฎากรณ์
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด