๑. ชื่อโครงการ เครื่องติดตามสัญญาณชีพ จำนวน ๔ ชุด
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๒o,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) o๙ พ.ย. ๒๕๖o เป็นเงิน ๙๒o,ooo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ บ.โซอา เมดติคอล จำกัด
    ๔.๒ บ.โรจน์ชวาล
    ๔.๓ บ. พรบันดาลโชคอีเล็คทริค
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ ผศ.น.สพ.ดร.พีรศักดิ์  สุทธิโยธิน
    ๕.๒ นายปราถนา  ศรีทับ
    ๕.๓ นางสาวสุภาภรณ์  แก้วประชุม
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด