๑. ชื่อโครงการ เครื่องให้น้ำเกลืออัตโนมัติ จำนวน ๑o ชุด
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๗o,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๒ ก.ย. ๒๕๖o เป็นเงิน ๑๗o,ooo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ เมิร์จคอมพาเนี่ยน(ประเทศไทย) จำกัด
    ๔.๒ เอ็นพีอินเตอร์เทรด จำกัด
    ๔.๓ ยูเลิฟเพ็ทโปรดักส์ จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ ผศ.น.สพ.ดร.พีรศักดิ์  สุทธิโยธิน
    ๕.๒ นางจรรยพร  ขาวคง
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด