๑. ชื่อโครงการ เครื่องวางยาสลบ พร้อมเครื่องช่วยหายใจระหว่างการผ่าตัด จำนวน ๑ ชุด
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๔๑,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๒ ก.ย. ๒๕๖o เป็นเงิน ๓๔๑,ooo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ โซอา เมดดิคอลเทค (ประเทศไทย) จำกัด
    ๔.๒ พรบันดาลโชคอีเลคทริค
    ๔.๓ โรจน์ชวาล
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ ผศ.น.สพ.ดร.พีรศักดิ์  สุทธิโยธิน
    ๕.๒ นายวัฒนา  ชฎากรณ์
    ๕.๓ นางสาวรังสินี  แก่นจันทร์
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด