๑. ชื่อโครงการ เครื่องขูดหินปูนหน่วยทันตกรรม จำนวน ๑ ชุด
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๗o,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๒ ก.ย. ๒๕๖o เป็นเงิน ๓๗o,ooo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด
    ๔.๒ ร้านเคเอสสโตร์
    ๔.๓ สมาร์ทเว็ทแอนด์เพ็ท จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ รศ.น.สพ.ดร.เสรี  ดอนแก้วบัว
    ๕.๒ สพ.ญ.สุพรรษา  ต่วนทัพ
    ๕.๓ สพ.ญ.กฤติญา  พัชรวรรณทัศน์
    ๕.๔ นางราตรี  นิตยเดชพัฒน์
    ๕.๕ นายธมยศ  ไกรนรา
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด