๑. ชื่อโครงการ ชุดทันตกรรมเอ็กซเรย์และสแกนฟิล์มฟัน จำนวน ๑ ชุด
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๓o,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๑ ก.ย. ๒๕๖o เป็นเงิน ๓๓o,ooo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ บีเอ็นซุพพีเรียมาร์เก็ตติ้ง จำกัด
    ๔.๒ แกรนด์เอ็กเซล จำกัด
    ๔.๓ ที.วี.ที อีเลคโทรนิคส์
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ รศ.น.สพ.ดร.เสรี  ดอนแก้วบัว
    ๕.๒ สพ.ญ.สุพรรษา  ต่วนทัพ
    ๕.๓ สพ.ญ.กฤติญา  พัชรวรรณทัศน์
    ๕.๔ นางราตรี  นิตยเดชพัฒน์
    ๕.๕ นายธมยศ  ไกรนรา
    ๕.๖ นางณฐมน  นุ่นรักษา
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด