๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาบริการดูแลตรวจสอบและบำรุงรักษาชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองและตู้ควบคุม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๑ โครงการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนอาคารสถานที่
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๘๓,o๑๒.๘o บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) o๖ ก.ย. ๒๕๖o เป็นเงิน ๑๘๓,o๑๒.๘o บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ บริษัท เอลเมค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นายบีระศักดิ์  บุญฤทธิ์
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด