๑. ชื่อโครงการ งานปรับปรุงตกแต่งภายใน โรงพยาบาลสัตว์เล็ก อาคารฝึกทักษะจำลองทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๑ โครงการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนอาคารสถานที่
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔,๗๕o,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) o๗ ก.ย. ๒๕๖o เป็นเงิน ๔,๑๕o,ooo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ วัสดุตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ หากไม่มีประกาศใช้ราคาสืบในท้องถิ่นหรือจากผู้ผลิตโดยตรง
    ๔.๒ ค่าแรงตามประกาศกรมบัญชีกลาง
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ ผศ.น.สพ.ดร.พีรศักดิ์  สุทธิโยธิน
    ๕.๒ นายประพาส  ศรีวิลัย
    ๕.๓ นายสนธยา  คงชัย
    ๕.๔ นายสกล  อนันตเสรี
    ๕.๕ ว่าที่ ร.ท.บุณยสิทธิ์  ไตรสุวรรณ
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด