๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อรถบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนบริการกลาง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๓๗๕,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๔ ก.ค. ๒๕๖o เป็นเงิน ๒,๓๗๕,ooo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ มีนาคม 2560
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ ผศ.ดร.ผดุงศักดิ์  สุขสอาด
    ๕.๒ นายวีระชาติ  รานวล
    ๕.๓ นายธนูศิลป์  แก้วพิชัย
    ๕.๔ ผศ.สัจจพันธ์  ลีละตานนท์
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด