๑. ชื่อโครงการ รถตักหน้าขุดหลัง จำนวน ๑ คัน
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนบริการกลาง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓,๓oo,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๑ ก.ย. ๒๕๖o เป็นเงิน ๓,๒๓๔,ooo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ หจก.ธรรมราชแทรคเตอร์ 107 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
    ๔.๒ บริษัท เมโทรแมซีนเนอรี่ จำกัด 1760 สุขุมวิท แขวงบางจาก กรุงเทพ
    ๔.๓ กองมาตรฐานงบประมาณ1 สำนักงบประมาณ มีนาคม 2560
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ ผศ.ดร.ผดุงศักดิ์  สุขสอาด
    ๕.๒ นายอุทัย  แกล้วกล้า
    ๕.๓ นายประพาส  ศรีวิลัย
    ๕.๔ นายวิจิตร  กูลระวัง
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด