๑. ชื่อโครงการ เครื่องจี้ไฟฟ้า จำนวน ๒ ชุด
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๖๒,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๖ ก.ย. ๒๕๖o เป็นเงิน ๑๖๒,ooo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ พรบันดาลโชคอีเล์คทริค จำกัด
    ๔.๒ โรจน์ชวาล จำกัด
    ๔.๓ โซอาเมดดิคอลเทค(ประเทศไทย) จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ ผศ.น.สพ.ดร.พีรศักดิ์  สุทธิโยธิน
    ๕.๒ นายไพรวัลย์  เกิดทองมี
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด