๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อจัดจ้างติดตั้งมู่ลี่(ม่านม้วน) จำนวน 156.5 ตารางหลา จำนวน ๑ โครงการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๔๘,๖๗๕.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๒ ก.ย. ๒๕๖o เป็นเงิน ๑๔๘,๖๗๕.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ ร้านทวีศิลป์ผ้าม่าน
    ๔.๒ ร้านวังม่านดีไซด์
    ๔.๓ นางสาวอรพรรณ รัตนจันทร์
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นายทวีศักดิ์  รัตนวงศ์เดช
    ๕.๒ นางสาวชาลิพักตร์  ศักดิ์เพชร
    ๕.๓ นางสาวมนทิพ  ศรีแสง
    ๕.๔ นางลักขณา  สาแม็ง
    ๕.๕ นางสาวอัจฉรา  ทองนาค
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด