๑. ชื่อโครงการ เครื่องวิเคราะห์อสุจิสัตว์ด้วยระบบอัตโนมัติพร้อมโปรแกรมวิเคราะห์อสุจิสัตว์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ชุด
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓,๖oo,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๖ ต.ค. ๒๕๖o เป็นเงิน ๓,๖oo,ooo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ เอ.พี.เทค (ประเทศไทย) จำกัด
    ๔.๒ หจก.ออสโมซีสซายน์ซิสเต็ม
    ๔.๓ หจก.ภิญโญฟาร์มาซี
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นพ.จรัส  จันทร์ตระกูล
    ๕.๒ สพ.ญ.สุพรรษา  ต่วนทัพ
    ๕.๓ สพ.ญ.กฤติญา  พัชรวรรณทัศน์
    ๕.๔ น.สพ.เอกพจน์  แช่มเกษม
    ๕.๕ นางสาวรุ่งฤดี  กิ้มเส้ง
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด