๑. ชื่อโครงการ กล้องส่องตรวจสำหรับสัตว์เล็กชนิดไฟเบอร์ออปติก จำนวน ๑ ชุด
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๘๘o,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๖ ก.ย. ๒๕๖o เป็นเงิน ๑,๘๘o,ooo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ โกสินทร์เวชภัณฑ์ จำกัด
    ๔.๒ มาร์ธา กรุ๊ป จำกัด
    ๔.๓ หจก.กู๊ดวิลเทคโนโลยี
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ ผศ.น.สพ.ดร.พีรศักดิ์  สุทธิโยธิน
    ๕.๒ นางสาวโปติกา  โชติพงศ์
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด