๑. ชื่อโครงการ เครื่องตรวจวัดความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด จำนวน ๑ ชุด
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๕๒o,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๕ ก.ย. ๒๕๖o เป็นเงิน ๑,๕๒o,ooo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ เพ็ดเอ๊กซ์ จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ ผศ.น.สพ.ดร.พีรศักดิ์  สุทธิโยธิน
    ๕.๒ นางสาวธัญลักษณ์  พลายด้วง
    ๕.๓ นายสมศักดิ์  ปอปาน
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด