๑. ชื่อโครงการ รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน จำนวน ๑ คัน
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๕๕,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) o๔ ต.ค. ๒๕๖o เป็นเงิน ๕๒o,ooo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ จ.วินิต จำกัด
    ๔.๒ โตโยต้านครศรีธรรมราช (สาขาสิชล)
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นายไพรวัลย์  เกิดทองมี
    ๕.๒ นายวีระชาติ  รานวล
    ๕.๓ นายยุทธนันต์  ปานสงฆ์
    ๕.๔ นายจรุง  สุขแสน
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด