๑. ชื่อโครงการ งานปรับพื้นที่และจัดทำระบบระบายน้ำ เต็นท์พักแรม อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๑ โครงการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนอาคารสถานที่
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๖o,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๑ ก.ย. ๒๕๖o เป็นเงิน ๔๖o,ooo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ ราคาวัสดุตามราคาประกาศกระทรวงพาณิชย์
    ๔.๒ ค่าแรงตามประกาศกรมบัญชีกลาง
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นายประพาส  ศรีวิลัย
    ๕.๒ นายอุทัย  แกล้วกล้า
    ๕.๓ นายไพโรจน์  เต็มเปี่ยม
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด