๑. ชื่อโครงการ งานก่อสร้างสะพานคอนกรีตข้ามคลองหน้าฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๑ โครงกาาร
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนอาคารสถานที่
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔o๕,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๑ ก.ย. ๒๕๖o เป็นเงิน ๔o๕,ooo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ ค่าวัสดุและค่าแรงตามประกาศกรมบัญชีกลาง ประกาศกระทรวงพาณิชย์ และร้านค้าในท้องถิ่น
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นายประพาส  ศรีวิลัย
    ๕.๒ นายสกล  อนันตเสรี
    ๕.๓ นายวาทิต  จุลนวล
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด