๑. ชื่อโครงการ ค่าสมัครสมาชิกแบบ Global Partner package ของ Higher Education Academy (HEA) จำนวน ๑ สมาชิก
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๘o,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๕ ก.ย. ๒๕๖o เป็นเงิน ๑๘o,ooo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ ็Higher Education Academy
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ ผศ.ดร.พูลสิทธิ์  หิรัญสาย
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด